Contract

ACORD   DE   UTILIZARE

(în continuare - Acord)

 Condiţii generale

 • Părţi ale prezentului Acord de utilizare, publicat pe pagina web din Internet https://adelun.md (în continuare – Site) sunt:
 • «ADELUN DISTRIBUTION» SRL (în continuare – Vînzător), şi
 • Persoana fizică, cu capacitate deplină de exerciţiu potrivit legislaţiei Republicii Moldova, care este recunoscută ca participant a raporturilor civile de drept şi care s-a înregistrat pe Site, a acceptat condiţiile prezentului Acord, plasează Comenzi pe Site şi procură Mărfuri prin intermediul Site-ului exclusiv pentru necesităţi proprii, familiale, casnice ş.a., nelegate de activitatea de antreprenor (în continuare – Cumpărător).
 • În corespundere cu art. 1029  al Codului Civil al Republicii Moldova, prezentul Acord este ofertă publică. Înregistrându-se pe Site sau plasând Comenzi pe Site Cumpărătorul, prin accesarea butonului «Efectuarea Comenzii», îţi exprimă acordul cu toate condiţiile prezentului Acord, prin care se subînţelege totalitatea condiţiilor enunţate mai jos şi în alte documente şi informaţii plasate pe paginile Site-ului.
 • În prezentul Acord, termenii de mai jos se interpretează în următorul mod:
 • Accept — acceptarea totală şi necondiţionată de Cumpărător a condiţiilor prezentului Acord.
 • Marfă — obiect material al vînzării-cumpărării, informaţia despre care este amplasată de Vînzător pe Site, aflat în circulaţie civilă şi expus pentru vînzare la distanţă. Lista Mărfurilor, propuse pe Site, poate fi completată sau micşorată de Vînzător.
 • Comandă, Comandă rapidă — comanda perfectată şi plasată corespunzător de Cumpărător, adresată Vînzătorului, pentru procurarea Mărfii aleasă de Cumpărător pe Site.
 • Ofertă specială  — oferta Vînzătorului privind vînzarea unui anumit tip de marfă în interiorul unui anumit termen la preţuri fixe, incluzînd toate impozitele şi taxele prevăzute de legislaţia RM.
 • Vînzarea mărfurilor la distanţă — vînzarea Mărfurilor pe contract de vînzare-cumpărare, încheiat prin orice mijloc de comunicare la distanţă, în particular, prin luarea cunoştinţei de Cumpărător cu informaţia prezentată de Vînzător privind descrierea Mărfii plasate pe Site, fără contactul nemijlocit al Cumpărătorului cu Marfa la încheierea acestui contract.
 • Magazin online — Site-ul Vînzătorului, unde orice potenţial Cumpărător se poate familiariza cu Mărfurile prezentate, cu descrierea şi costul lor, modalităţile şi preţul livrării, poate alege Marfa, perfecta Comanda şi cumpăra această Marfă.
 • Site-ul Vînzătorului — totalitatea resurselor informaţionale, amplasate în reţeaua Internet pe adresa: https://adelun.md, care aparţin şi sunt administrate de Vînzător.
 • Prezentul Acord este întocmit în corespundere cu Codul Civil al RM, Legea RM «Privind protecţia consumatorilor», Legea RM «Cu privire la comerţul interior» şi alte acte normative, adoptate în legătură cu ele, precum şi acte ce reglementează sfera data.
 • Obiectul Acordului
 • Potrivit prezentului Acord Vînzătorul oferă Cumpărătorului servicii de utilizare a Site-ului https://adelun.md în scopul procurării Mărfurilor.
 • Obiect al prezentului Acord îl constituie oferirea Cumpărătorilor, ce dispun de acces la Internet, a posibilităţii vizualizării şi procurării, în modalitatea prevăzută de Acord, a diferitor Mărfuri, prin perfectarea corespunzătoare a Comenzilor pe Site.
 • Versiunea actuală a Acordului este plasată pe pagina web a Site-ului. Acordul (inclusiv orice parte a lui) poate fi modificat unilateral de Vînzător fără notificare prealabilă.
 • Plasarea şi livrarea Comenzii
 • Pentru plasarea Comenzii Cumpărătorul va trece la secţiunea «Efectuarea comenzii» de pe Site-ul Vînzătorului cu condiţia familiarizării şi acceptării de Cumpărător a prezentului Acord.
 • La efectuarea Comenzii Cumpărătorul va introduce următoarea informaţie:

Numele şi prenumele Cumpărătorului.

Adresa livrării Comenzii.

Adresa poştei electronice.

Telefonul de contact.

 • Vînzătorul nu este responsabil de deplinătatea şi corectitudinea informaţiei prezentate de Cumpărător la înregistrare. Cumpărătorul îşi asumă posibilele riscuri şi cheltuieli, legate de introducerea informaţiei neveridice sau nedepline. Cumpărătorul se obligă să nu comunice terţilor login-ul şi parola introduse la înregistrare. În caz de apariţie a suspiciunilor privind securitatea login-ului şi parolei sau posibilitatea utilizării lor nesancţionate de terţi, Cumpărătorul se obligă imediat să notifice Vînzătorul despre acest lucru, expediind mesaj la adresa: livrare@adelun.md.
 • Comanda este efectuată prin alegerea Mărfii cuvenite, a condiţiilor de livrare şi achitare. Înainte de plasarea Comenzii Cumpărătorul are drept la consultaţie, luînd legătură cu Managerul Vînzătorului la numărul de telefon: +373 60116907 (Iachimciuc Vitalie).
 • Perfectarea Comenzii se efectuează în zilele lucrătoare, de luni pînă vineri, începînd cu orele 09:00 şi pînă la 18:00.
 • La perfectarea şi confirmarea Comenzii între orele 09:00 şi 16:00 – livrarea se va efectua în aceeaşi zi de la 16:00 pînă la 19:00. La perfectarea şi confirmarea Comenzii după orele 16:00 – livrarea se va efectua a doua zi între orele 10:00 şi 19:00.
 • Dacă după primirea Comenzii se va descoperi că Vînzătorul nu dispune de Marfa comandată, Vînzătorul în termen de 24 ore va informa despre acest lucru Cumpărătorul. Cumpărătorul este în drept să procure o altă Marfă sau să anuleze Comanda. În cazul nerecepţionării răspunsului de la Cumpărător în termen de 12 ore din momentul comunicării la telefon sau poşta electronică, Vînzătorul este în drept să anuleze integral Comanda cu notificarea obligatorie a Cumpărătorului despre anularea Comenzii, comunicată prin intermediul poştei electronice.
 • Marfa se transmite personal Cumpărătorului la adresa livrării indicată la perfectarea Comenzii. Transmiterea Mărfii este însoţită de certificatul de calitate al Mărfii şi chitanţa de plată. La recepţionarea Mărfii Cumpărătorul trebuie să verifice cantitatea, exteriorul şi integritatea ambalajului producătorului Mărfii. Semnarea de Cumpărător fără reclamaţii a documentelor confirmative livrării şi predării Mărfii adevereşte faptul că Marfa în momentul predării nu prezintă lipsuri şi vicii, sortimentul şi cantitatea Mărfii recepţionate corespunde conţinutului Comenzii.
 • Cumpărătorul şi/sau Destinatarul Mărfii la momentul primirii Mărfii confirmă prin propria semnătură pe chitanţa de livrare faptul livrării şi executării Comenzii.
 • În caz dacă livrarea Mărfii este efectuată în termenii indicaţi, dar Marfa nu s-a transmis Cumpărătorului din vina Cumpărătorului, Vînzătorul este în drept să anuleze Comanda fără notificare prealabilă.
 • Achitarea Mărfii este efectuată în numerar înainte de momentul transmiterii Mărfii Cumpărătorului de reprezentantul Vînzătorului. Plata include în sine costul Mărfii şi a livrării (dacă livrarea este contra cost).
 • În caz de prezentare de Cumpărător a informaţiei neveridice privind datele de contact sau a conţinutului Comenzii, Vînzătorul nu poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea nepotrivită a Comenzii.
 • Livrarea se efectuează în hotarele municipiului Chişinău. Teritoriul livrării poate fi extins de Vînzător, despre care fapt pe Site se va publica o atare informaţie.
 • Vînzătorul îşi rezervă dreptul de a refuza vînzarea Mărfii Cumpărătorului care a încălcat prevederile prezentului Acord.
 • Achitarea Comenzii
 • Preţul fiecărui tip de Marfă este indicat pe Site-ul https://adelun.md.
 • Preţul Mărfurilor poate fi modificat unilateral de Vînzător cu condiţia obligatorie de afişare şi publicare a noilor preţuri pe Site.
 • Momentul achitării Comenzii este totodată şi momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a Mărfii între Vînzător şi Cumpărător prin mijloc de comunicare la distanţă.
 • Achitarea se acceptă doar în valută naţională – lei MD.
 • Dreptul de proprietate asupra Mărfii trece de la Vînzător la Cumpărător în momentul achitării, recepţionării Mărfii şi semnării documentelor confrirmative a livrării.
 • Schimbul şi returnarea Comenzii
 • În toate cazurile de schimb sau returnare a Mărfii Vînzătorul se va conduce de prevederile legislaţiei Republicii Moldova.
 • Dacă Marfa după careva dintre proprietăţi nu va conveni Cumpărătorului, Cumpărătorul va trebui să ia legătura cu managerul Vînzătorului la adresa electronică: livrare@adelun.md, sau la numărul de telefon: +373 60116907.
 • Cumpărătorul poate solicita schimbarea sau returnarea Mărfii necalitative în termen de 1 (una) zi lucrătoare după transmiterea ei Cumpărătorului şi efectuarea plăţii pentru această Marfă.
 • Marfa calitativă nu poate fi returnată. Returnarea este valabilă doar pentru Marfa necalitativă.
 • Schimbul Mărfii calitative pe o altă Marfă din sortimentul Vînzătorului este posibilă doar cu condiţia menţinerii de Cumpărător a integrităţii exteriorului Mărfii, ambalajului, caracteristicilor calitative a Mărfii, cu respectarea regimului de temperatură şi a măsurilor de păstrare a Mărfii, precum şi cu existenţa documentului ce confirmă procurarea acestei Mărfi. Marfa returnată de Cumpărător trebuie să fie predată Vînzătorului în completare integrală, cu toate ambalajele şi etichetele, fără urme de utilizare.
 • La schimbul Mărfii de calitate corespunzătoare Cumpărătorul va efectua plata pentru livrarea Mărfii schimbate, precum şi diferenţa între costul lor.
 • La refuzul Cumpărătorului de la Marfa necalitativă Vînzătorul va rambursa Cumpărătorului suma achitată pentru Marfă cu excepţia costului livrării, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul primirii Mărfii de Vînzător.
 • Rambursarea mijloacelor băneşti se face în numerar sau prin virament la contul bancar al Cumpărătorului, în termenul prevăzut în prezentul capitol al Acordului. Pentru virarea mijloacelor băneşti Cumpărătorul se obligă să furnizeze Vînzătorului la adresa electronică cererea de returnare a Mărfii cu menţionarea motivelor, cu indicarea datelor privind numărul Comenzii, numărul contului bancar, denumirea băncii, ş.a. informaţie necesară, precum şi copiile documentelor de însoţire a Mărfii la livare. Originalul cererii, precum şi a documentelor confirmative a livrării şi achitării trebuie să fie transmise Vînzătorului în caz de acceptare a returnării.
 • Rambursarea mijloacelor băneşti se face doar persoanei care a făscut achitarea.
 • Diferenţa între elementele designului sau prezentarea Mărfii, a ambalajului, modificări neesenţiale ale culorilor în comparaţie cu cele incluse în descrierea Mărfii pe Site nu constituie viciu al Mărfii.
 • Drepturile, obligaţiile şi răspunderea Părţilor
 • Toate materialele textuale şi grafice, legate cu prezentarea Mărfurilor publicate pe Site-ul https://adelun.md, numele de domen, mărcile, logotipul şi designul Site-ului, desenele, prezentările modelelor de Mărfuri, constituie proprietate a Vînzătorului şi/sau partenerilor săi comerciali şi/sau a titularilor legali.
 • Copierea pe orice purtător, reproducerea, distribuirea şi retipărirea informaţiei accesibile pe Site este posibilă doar cu acordul scris al Vînzătorului. Încălcarea acestui puct constituie încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Necunoaşterea acestor prevederi nu absolvă de răspundere pentru încălcarea lor.
 • Vînzătorul se obligă să depună efortul necesar pentru a-l asigura pe Cumpărător cu Marfa aleasă. Comanda Mărfii se primeşte doar în cazul existenţei Mărfii în stocul Vînzătorului sau a partenerilor săi. Informaţia despre existenţa Mărfurilor, publicată pe Site nu constituie temei pentru adresarea reclamaţiilor Vînzătorului.
 • Vînzătorul nu este responsabil pentru utilizarea neconformă de Cumpărător a Mărfurilor procurate pe Site.
 • Vînzătorul este în drept să cesioneze drepturile şi obligaţiile sale în privinţa executării Comenzilor terţelor persoane, pentru acţiunile cărora va purta răspundere ca pentru propriile acţiuni.
 • Vînzătorul nu va purta răspundere pentru întreruperi în prestarea serviciilor, condiţionate de defecţiuni tehnice ale echipamentului şi/sau soft-ului Site-lui.
 • Vînzătorul va avea dreptul de a efectua înregistrări ale convorbirilor telefonice şi corespondenţei cu Cumpărătorul. Vînzătorul se obligă să împiedice încercările de acces neautorizat la informaţie sau transmiterea ei persoanelor, care nu sunt în legătură directă cu executarea Comenzilor; să depisteze şi îngrădeze asemenea acţiuni. Convorbirile telefonice pot fi înregistrate în scopul efectuării controlului activităţii Vînzătorului şi controlul calităţii executării Comenzilor.
 • Cumpărătorul îşi exprimă acordul la prelucrarea datelor sale personale în scopul executării prevederilor prezentului Acord. Sub noţiunea de prelucrare a datelor personale se au în vedere acţiunile (operaţiile) cu date personale, incluzînd colectarea, sistematizarea, acumularea, păstrarea, modificarea, utilizarea, transmiterea (inclusiv terţelor persoane, ce conlucrează cu Vînzătorul prin contract pentru executarea obligaţiilor faţă de Cumpărător), depersonalizarea, blocarea şi nimicirea datelor personale. Prezentul accept/acord este dat pentru întreg termen de acţiune al Acordului de utilizare. Vînzătorul nu este responsabil pentru dezvăluirea datelor personale ale Cumpărătorului, care a avut loc urmare a accesului nesancţionat al terţilor la orice resursă a reţelei Internet, orice bază de date, orice dispozitiv de sistemă şi alte posibilităţi de păstrare a informaţiei, cu condiţia lipsei culpei directe a Vînzătorului.
 • Cumpărătorul se obligă să nu folosească Marfa, procurată prin intermediul Site-ului, în scopuri de antreprenoriat.
 • Cumpărătorul se obligă la perfectarea Comenzii pe Site să prezinte date, care:

Să nu fie înşelătoare sau inexacte,

Să nu conţină virusi, precum şi alte programe de computer îndreptate, în particular, la pricinuirea daunelor, accesarea neautorizată, interceptarea tainică sau atribuirea datelor oricărui sistem, sau însuşi a sistemului, sau a unei părţi, sau datelor personale ş.a. date,

În orice altă modalitate să încalce legislaţia RM.

 • Toate reclamaţiile privind executarea necorespunzătoare sau neexecutarea Comenzilor de Vînzător Cumpărătorul le poate îndrepta la poşta electronică: livrare@adelun.md, sau să ne contacteze la numărul de telefon: +373 60116907. Toată informaţia primită se prelucrează în cei mai restrînşi termini.
 • Răspunderea Vînzătorului faţă de Cumpărător se limitează la mărimea sumei achitate de Cumpărător pentru procurarea Mărfurilor concrete.
 • Toate materialele informative, prezentate pe Site, poartă caracter de referinţă şi nu pot într-o măsură absolută să redea informaţia veridică despre proprietăţile concrete sau caracteristicile Mărfii, aşa cum ar fi, spre exemplu, conţinutul, gama de culori, forma, ambalajul, etc. În caz de apariţie la Cumpărător a întrebărilor privind proprietăţile şi caracteristicile Mărfii, înainte de confirmarea Comenzii Cumpărătorul va trebui să se adreseze după consultaţie managerului Vînzătorului, să expedieze un demers la adresa electronică sau să-l contacteze telefonic.
 • Alte condiţii
 • Raporturilor dintre Vînzător şi Cumpărător le sunt aplicabile normele materiale civile a Republicii Moldova.
 • Toate litigiile ce pot apărea, Părţile se vor strădui să le soluţioneze prin negocieri. În caz de imposibilitate de a ajunge la înţelegere, litigiul va fi transmis spre examinare Judecătoriei Chişinău în corespundere cu legislaţia în vigoare a RM.
 • Vînzătorul îşi rezervă dreptul de a redacta informaţia despre Marfă (inclusiv preţul Mărfii), să extindă şi să reducă lista Mărfurilor pe Site fără o notificare prealabilă a Cumpărătorului, să reguleze accesul  la procurarea oricăror Mărfuri, să suspende sau înceteze vînzarea a orice Marfă la propria sa discreţie, precum şi să reguleze accesul la vizualizarea Site-ului, procurării Mărfurilor.
 • Vînzătorul îşi rezervă dreptul absolut şi necondiţionat în orice modalitate şi unilateral să modifice, adică să completeze, să schimbe, să excludă sau să corecteze orice puncte, articole, capitole (părţi a lor) ale prezentului Acord fără o notificare prealabilă a Cumpărătorului. Redacţia nouă a Acordului de utilizare va intra în vigoare din data publicării lui pe Site, dacă în text nu va prevăzut altceva.
 • Perfectînd Comanda pe Site-ul Vînzătorului Cumpărătorul în mod automat îşi exprimă înţelegerea completă şi clară a tuturor caracteristicilor oricărei mărfi comandate, îşi manifestă acordul său total cu toate caracteristicile prezentate ale Mărfii pe Site, şi confirmă interesul său în procurarea Mărfii comandate, precum şi înţelegerea obiectului Mărfii. Vînzătorul nu este responsabil de nesatisfacerea aşteptărilor Cumpărătorului.
 • Nevalabilitatea oricărui punct sau parte din el din prezentul Acord nu atrage după sine anularea altor puncte/condiţii a prezentului Acord.
 • Cumpărătorul este de acord că Vînzătorul îşi rezervă dreptul de a bloca şi/sau exclude evidenţa Cumpărătorului pe Site, sau să înceteze acţiunea accesului Cumpărătorului în privinţa tuturor sau unor service-uri ale Site-ului în cazul încălcării de Cumpărător a oricărei prevederi a prezentului Acord. Cumpărătorul este în drept în orice moment să solicite Vînzătorului radierea şi/sau blocarea evidenţei sale pe Site. Pentru realizarea acestui drept Cumpărătorul va trebui să îndrepte Vînzătorului un atare demers scris.
 • Rechizitele Vînzătorului «ADELUN DISTRIBUTION» SRL